Tải giả DC

Tải giả DC 24V/48V/110V/220V/420V max 500VDC

Tải giả 24VDC chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tổ ắc quy, nguồn điện 1 chiều DC có điện áp danh định 24V, dòng phóng từ 100A đến 500A  >>

Tải giả 24VDC

Tải giả 48VDC chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tổ ắc quy, nguồn điện 1 chiều DC có điện áp danh định 48V, dòng phóng từ 100A đến 500A   >>

 

 

Tải giả 48VDC/200A
Tải giả 48VDC

Tải giả 110V DC chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tổ ắc quy, nguồn điện 1 chiều DC có điện áp danh định 110V, dòng phóng từ 100A đến 500A   >>

 

Tải giả 110VDC/200A
Tải giả 110VDC

Tải giả 220V DC chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tổ ắc quy, nguồn điện 1 chiều DC có điện áp danh định 220V, dòng phóng từ 100A đến 1.000A   >>

Tải giả 220VDC/200A
Tải giả 220VDC

Tải giả 420VDC chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tổ ắc quy, nguồn điện 1 chiều DC có điện áp danh định 420V, dòng phóng từ 100A đến 1.000A   >>

 

 

tải giả 420VDC/100A
Tải giả 420VDC