TẢI GIẢ AC

Tải giả AC

Tải giả AC

Tải giả 20kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 phase có công suất từ 2kw đến 20kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 20kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 phase có công suất từ 2kw đến 20kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 80kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 phase có công suất từ 2kw đến 80kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 125kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 phase hoặc 3 pha có công suất từ 10kw đến 125kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 250kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 phase hoặc 3 pha có công suất từ 20kw đến 250kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 500kVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 pha có công suất từ 100kw đến 0.5MW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC. Có thể nâng cấp lên 1MW, 1.5MW hoặc 2MW

Tải giả 1MVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 phase hoặc 3 pha có công suất từ 100kw đến 500kW, điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC. Có thể nâng cấp lên 1.500kW hoặc 2.000kW

Tải giả 1.5MVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 phase có công suất từ 100kw đến 1.500kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC. Có thể nâng cấp lên 2.000kW

Tải giả 2MVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 phase hoặc 3 pha có công suất từ 100kw đến 2.000kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC

Tải giả 4MVA chế độ vận hành tự động hoặc điều khiển bằng tay. Sử dụng để kiểm tra chất lượng nguồn điện AC 1 pha hoặc 3 phase có công suất từ 3.000kW đến 4.000kW điện áp 110VAC, 220VAC hoặc 380VAC… maximum 420VAC