Tải giả điện tử 48V DC|Tai gia dien tu 48V DC|Tải điện tử 48V| Tai Dien Tu 48VDC|Tải giả 48V DC|Tai Gia 48VDC|Tải 48V DC|Tai 48V DC|Tải giả 1 chiều 48V|Tai gia 1 chieu 48V

Tải giả VPR D48ABE50 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 50 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 500AH  >>

Tải giả 48VDC/50A
tải giả 48v dòng phóng 50A

Tải giả VPR D48ABE100 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 100 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 1.000AH  >>

tải giả 48VDC/100A
Tải giả 48V dòng phóng 100A

Tải giả VPR D48ABE200 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 200 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 2.000AH  >>

Tải giả 48VDC/200A
Tải giả 48v dòng phóng 200A

Tải giả VPR D48ABE300 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 300 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 3.000AH  >>

Tải giả 48VDC/300A
Tải giả 48V dòng phóng 300A

Tải giả VPR VPR D48ABE400 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 400 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 4.000AH  >>

Tải giả 48VDC/400A
Tải giả 48v dòng phóng 400A

Tải giả VPR VPR D48ABE500 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 500 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 20AH đến 5.000AH  >>

Tải giả 48VDC/500A
Tải giả 48V dòng phóng 500A

Tải giả VPR VPR D48ABE1000 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 48V (max 60V) dòng phóng lên đến 1.000 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 48VDC/ 24VDC có dung lượng từ 100AH đến 10.000AH   >>

Tải giả 48VDC/1.000A
Tải giả 48v dòng phóng 1.000A