Dịch vụ kiểm tra công suất và hệ thống lạnh phòng Data Center

Tải giả cho Data Center là giải pháp kiểm tra sự an toàn cho các thiết bị đặt trong phòng trung tâm dữ liệu, phòng Scada trước khi nghiệm thu vận hành, Các Data center <Xem chi tiết>

Các trung tâm dữ liệu được phân cấp theo một tiêu chuẩn thống nhất nhằm định nghĩa miêu tả chi tiết những yêu cầu về cơ sở hạ tầng của một Data center theo các cấp độ an toàn dữ liệu Tier 1, Tier 2, Tier 3 và Tier 4) <Xem chi tiết>