Tải giả điện tử 24V DC|Tai gia dien tu 24V DC|Tải điện tử DC 24V|Tai dien tu DC 24V|Tải giả 24V DC|Tai Gia 24VDC|Tải 24V DC|Tai 24V DC|Tải giả 1 chiều 24V|Tai gia 1 chieu 24V

Tải giả 24V dòng phóng từ 200A/300A/400A/500A... đến 1.000A

Tải giả VPR D24ABE50 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 50 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 500AH  >>

Tải giả 24VDC/50A
Tải giả 24VDC dòng phóng 50 Ampe

Tải giả VPR D24ABE200 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 100 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 1.000AH  >>

Tải giả 24VDC/100A
Tải giả 24VDC dòng phóng 100 Ampe

Tải giả VPR D24ABE200 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 200 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 2.000AH  >>

Tải giả 24VDC/200A
Tải giả 24VDC dòng phóng 200 Ampe

Tải giả VPR D24ABE300 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 300 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 3.000AH  >>

Tải giả 24VDC/300A
Tải giả 24V dòng phóng 300 Ampe

tải giả VPR D24ABE400 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 400 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 4.000AH  >>

Tải giả 24VDC/400A
tải giả 24VDC dòng phóng 400A

tải giả VPR D24ABE500 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 500 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 5.000AH  >>

Tải giả 24VDC/500A
tải giả 24VDC dòng phóng 500A

tải giả VPR D24ABE1000 ứng dụng kiểm tra nguồn điện DC 24V (max 30V) dòng phóng lên đến 1.000 Ampe hoặc kiểm tra các tổ tổ ắc quy 24VDC/ 12VDC có dung lượng từ 20AH đến 10.000AH  >>

Tải giả 24VDC/1.000A
tải giả 24VDC dòng phóng 1.000A