Cách chọn mua tải DC 12V/ 24V/ 48V/ 110V/ 220V/ 420V

HƯỚNG DẪN CHỌN TẢI DC PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG

Chọn tải DC theo theo điện áp danh định và dòng điện danh định như các bảng tham chiếu bên dưới.

Ví dụ 1: Cần kiểm tra UPS có dung lượng tổ ắc quy danh định 220VDC/ 345AH với phương thức phóng ổn dòng C20 (20% = 69A) với điện áp kết thúc end volt = 182.6V và điện áp cao nhất max volt = 280V thì ta chọn tải như sau: Tham khảo bảng 4 – Tải giả 220VDC ta thấy tải giả VPR D220ABE100 tại điện áp 180V có thể ổn dòng được 82A nên có thể sử dụng phóng C20 (69A) đáp ứng yêu cầu nên chon tải này là phù hợp.

Cách chọn tải 220VDC
Phóng ổn dòng C20 (69A) cho tổ ắc quy 199.2VDC/ 345A (end volt=182.6V)

Bảng 1 – Tham chiếu thông số dòng điện tải giả 24VDC (max 30V)

Mã Sản PhẩmDòng phóng
tại 30V
dòng phóng
danh định tại 24V
dòng phóng
tại 22V
dòng phóng
tại 12V
dòng phóng
tại 10V
Tải VPR D24ABE506350462521
Tải VPR D24ABE100125100925042
Tải VPR 24ABE20025020018310083
Tải VPR D24ABE300375300275150125
Tải VPR D24ABE400500400367200167
Tải VPR D24ABE500625500458250208
Tải VPR D24ABE10001.2501.000917500417
Lưu ý:
– Tải 24V dùng kiểm tra nguồn điện áp DC từ 8V ÷ 30V (hoặc thấp hơn đến 1V) theo bảng thông số dòng như trên
– Điện áp 24VDC là điện áp danh định để nhận dạng một nguồn điện
– Dòng điện danh định của tải giả là dòng điện được tính tại mức điện áp danh định 24V

Bảng 2 – Tham chiếu thông số dòng điện tải giả 48VDC (max 60V)

Mã Sản PhẩmDòng phóng
tại 60V
dòng phóng
danh định
tại 48V
dòng phóng
tại 40V
dòng phóng
tại 24V
dòng phóng
tại 20V
VPR D48ABE506350422521
VPR D48ABE100125100835042
VPR D48ABE20025020016710083
VPR D48ABE300375300250150125
VPR D48ABE400500400417200167
VPR D48ABE500625500400250208
VPR D48ABE10001.2501.000833500417
Lưu ý:
– Tải 48V dùng kiểm tra nguồn điện áp DC từ 8V ÷ 60V (hoặc thấp hơn đến 1V) theo bảng thông số dòng như trên
– Điện áp 48VDC là điện áp danh định để nhận dạng một nguồn điện
– Dòng điện danh định của tải giả là dòng điện được tính tại mức điện áp danh định 48V

Bảng 3 – Tham chiếu thông số dòng điện tải giả 110VDC (max 150V)

Mã Sản Phẩmdòng phóng
tại 150V
dòng phóng
danh định
tại 110V
dòng phóng
tại 100V
dòng phóng
tại 48V
dòng phóng
tại 40V
VPR D110ABE506850452218
VPR D110ABE100136100914436
VPR D110ABE2002732001828773
VPR D110ABE300409300273131109
VPR D110ABE400545400364175145
VPR D110ABE500682500455218182
VPR D110ABE10001.3641.000909436364
Lưu ý:
– Tải 110V dùng kiểm tra nguồn điện áp DC từ 40V ÷ 150V (hoặc thấp hơn đến 10V) theo bảng thông số dòng như trên
– Điện áp 110VDC là điện áp danh định để nhận dạng một nguồn điện
– Dòng điện danh định của tải giả là dòng điện được tính tại mức điện áp danh định 110V

Bảng 4 – Tham chiếu thông số dòng điện tải giả 220VDC (max 300V)

Mã Sản PhẩmDòng phóng
tại 300V
dòng phóng
tại 220V
dòng phóng
tại 180V
dòng phóng
tại 110V
dòng phóng
tại 100V
VPR D220ABE506850412523
VPR D220ABE100136100825045
VPR D220ABE20027320016410091
VPR D220ABE300409300245150136
VPR D220ABE400545400327200182
VPR 220ABE500682500409250227
VPR D220ABE10001.36401.000818500455
Lưu ý:
– Tải 220V dùng kiểm tra nguồn điện áp DC từ 40V ÷ 300V (hoặc thấp hơn đến 20V) theo bảng thông số dòng như trên
– Điện áp 220VDC là điện áp danh định để nhận dạng một nguồn điện
– Dòng điện danh định của tải giả là dòng điện được tính tại mức điện áp danh định 220V

Bảng 5 – Tham chiếu thông số dòng điện tải giả 420VDC (max 500V)

Mã Sản PhẩmDòng phóng
tại 500V
dòng phóng
danh định
tại 420V
dòng phóng
tại 300V
dòng phóng
tại 220V
dòng phóng
tại 200V
VPR D420ABE506050362624
VPR D420ABE100119100715248
VPR D420ABE20023820014310595
VPR D420ABE300357300214157143
VPR D420ABE400476400286210190
VPR D420ABE500595500375262238
VPR D420ABE10001.1901.000714524476
Lưu ý:
– Tải 420V dùng kiểm tra nguồn điện áp DC từ 180V ÷ 500V (hoặc thấp hơn đến 100V) theo bảng thông số dòng như trên
– Điện áp 420VDC là điện áp danh định để nhận dạng một nguồn điện
– Dòng điện danh định của tải giả là dòng điện được tính tại mức điện áp danh định 420V