Trang chủ Tải giả DC Tải giả AC Tài liệu Liên hệ
   
   
 
   Tải giả điện tử 48V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-100  
  BE CODE: 14850  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 48V/ 50A  
  Mã sản phẩm: VPR D48-100  
  BE CODE: 04850  
  Dòng xả danh định: 50 Ampe  
  Điện áp danh định: 48V DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 48V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-100  
  BE CODE: 148100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 48V/ 100A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-100  
  BE CODE: 048100  
  Dòng xả danh định: 100 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 48V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-200  
  BE CODE: 148150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  

 

   Tải cơ 48V/ 150A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-200  
  BE CODE: 048150  
  Dòng xả danh định: 150 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  

 

   Tải giả điện tử 48V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-200  
  BE CODE: 148200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 48V/ 200A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-200  
  BE CODE: 048200  
  Dòng xả danh định: 200 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 48V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-300  
  BE CODE: 148250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.15 Ampe  
   Tải cơ 48V/ 250A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-300  
  BE CODE: 048250  
  Dòng xả danh định: 250 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.25 A  
   Tải giả điện tử 48V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-300  
  BE CODE: 148300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 48V/ 300A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-300  
  BE CODE: 048300  
  Dòng xả danh định: 300 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   Tải giả điện tử 48V/ 400 A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-400  
  BE CODE: 148400  
  Dòng xả danh định: 400A Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: tự động  
  Độ phân giải: 0.25 Ampe  
   Tải cơ 48V/ 400A  
  Mã sản phẩm: VPR D48A-400  
  BE CODE: 048XXX  
  Dòng xả danh định: 400 Ampe  
  Điện áp danh định: 48 Volt DC  
  tải giả xả ắc quy  
  Kiểu điều khiển: bằng tay  
  Độ phân giải: 0.5 A  
   
   
   

 

Chọn tải giả DC 48 V

Chọn tải giả DC 24 V

Chọn tải giả DC 12 V

Chọn tải DC 110V-220V-380V

Chọn tải AC 1 pha/ 3 pha

--------------------------------------------

Sơ đồ đấu nối thử tải